مزو صورت

مزو فرآورده یا دارویی است که ترکیبی غلیظ…